MILJÖDEKLARATION

 

Miljöarbete

Företaget uppfyller föreskrifterna för internkontroll. Företaget källsorterar allt avfall. För tydlig utskrift finns denna sida i PDF-format.


Produkten

Miljödeklarationen gäller för en obehandlad ytterdörr Ekonomi avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än 18°C. Dörren är sammansatt av plywood av poppel, freonfri cellplastisolering (EPS), ytterbeklädnad, karm och lister av furu, tröskel av iroko (afrikanskt trädslag) samt spark och dropplåt. Dörrens modulmått är 90 x 2000, tjockleken är 67 mm och totalvikten är ca 44 kg.

 • Produktinnehåll kg/dörr %
 • Massiv furu
 • (12% fuktkvot) 30 69
 • Plywood (poppel) 7,4 17
 • Iroko 2 5
 • Lim (PVAc) 0,7 2
 • Stålbeslag, plåt 2,7 6
 • EPS isolering 0,6 1
 • Furulist 0,2 <1
 • Förpackning kg/dörr
 • Engångspall/furu 0,4
 • Polyeten, plastskydd 0,01
 • Stålband 0,1  
 • Innehåll av ämnen enligt KEMIs Begränsnings- och OBS-lista
  Produkten innehåller inga tillsatta ämnen som är upptagna på ovanstående listor.Ingen dokumenterad skadlig miljö- eller hälsopåverkan finns för produkten.

   

  Tillverkning

  Furu
  Furuvirket kommer från skogsbruk i norra Sverige. Enligt skogsvårds-
  lagens 1§ skall skogen skötas så att den uthålligt der god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Timret sågas och torkas på såg verk till ca 12% fuktkvot samt hyvlas i hyvleri.

  Skivmaterial
  Skivmaterialet i dörren är plywood av poppel, som importeras från Italien. Poppeln avverkas redan efter 8 år.

  Isolering
  Expanderad polystyren (EPS) som används som isoreingsmaterial innehåller inte freoner. Plasten tillverkas av olja och naturgas, som är icke förnyelsebara resurser.

  Lim
  Tilverkningsdata för PVAc lim (Polyvinylacetat) saknas, råvarorna är icke förnyelsebara resurser.

  Dörrfabrik
  Vid dörrfabriken kapas virket. fururamen monteras och fylls med cellplast. Plywood av poppel monteras på båda sidorna, furulist och tröskeln av iroko monteras, furupanel spikas på dörrens yttersida och dörren beslås. Plåt monteras på dörrbladets överkant samt som sparkplåt. Slutligen emballeras dörr och karm. Den största miljöbelastningen vid fabriken är interna dieseltransporter samt förbrukning av olja och el till uppvärmningen och maskiner. Damm från träbearbetning kan påverka hälsan. Avfall omhändertas och källsorteras och träspill säljs till energi utvinning.

  Allmänt
  Vid tillverkningen av alla material krävs energi till transporter, uppvärming samt olika tilverkningsprocesser. Vid all förbränning av fossila bränslen sker utsläpp till luft av koldioxid, kolmonoxid, kolväten, stoft och kväveoxider. Dessutom uppkommer slagg och aska vid bl.a. för bränning av kol och biobränslen.Vid förbränning av olja och kol sker även utsläpp av svaveldioxider, vilka kan minskas
  med effektiv rening.

  Träprodukters kretslopp
  Förnyelsebart material i färdig produkt, 91% (viktprocent)

  Fördelnign av energianvändningen för tillverkning av ingående material och färdig produkt samt transporter

  Naturen

  ...data ingår ej.

    

  Användning

  Livslängd
  Dörrens livslängd beror till stor del på i vilken lokal den används, vilken mekanisk åverkan den utsätts för samt hur den underhålls. Dörren leveraras obehandlad, men bör, enligt medföljande skötselanvisning, laseras eller täckmålas innan användning och därefter underhållas en till två gånger per år beroende på klimatet.

  Inomhusmiljö
  Ytterdörrar är en viktig del av byggnaden. Förutom det estetiska uförande är det viktigt att dörren klarar uppsatta krav på ljudreduktion och säkerhetskrav. Vad känt är utgör torra och rena träprodukter inga begränsningar för inomhusmiljön(1).

    

  Återvinnning

  Idag tas uttjänta träbaserade produkter till stor del omband vid avfallsstationer där fräfraktioner kan flisas och utnyttjas som bränsle.

  Återanvändning
  Dörrar är en produkt som efter skonsam nedmontering kan återanvändas på annan plats till 100%

  Materialåtervinning
  för att underlätta materialåtervinning är det viktigt att produkten är innehållsdeklarerad och att underhållet dokumenteras. Stålbeslag (lås och gångjärn) samt spark- och dropplåt, 6%, har störst potential för återvinning. Rent trä och skivor, ca 90%, kan flisas upp och användas i bl. a. skivindustrin.

  Energiutvinning
  Isoleringen samt trämaterialet i dörren, ca90%, kan utnyttjas för energiutvinning. Trä är koldioxidneutralt, förutsatt att skogens återväxt främjas och påverkar därmed inte växthuseffekten. Generella utsläppsdata för förbränning kan inte anges då de är beroende av pannaläggning (4). Aska från obehandlat trä kan återföras till det naturliga kretsloppet som näringsresurs i ett uthålligt skogsbruk.

  Deponi
  Deponering av trä är inget alternativ och bör undvikas. Från och med år 2002 blir det förbjudet att deponera brännbart avfall.Ingående steg i miljoprofilen

    

  Miljöprofil

  Miljöprofilen gäller för en ytterdörr Ekonomi som tilverkas av Furuhälls Snickeri AB. Inventeringsdata för dörrfabriken gäller för 1997.

 • Utsläpp till luft, g/dörr
 • Koldioxid, CO2 10200
 • Kolmonoxid, CO 200
 • Kväveoxider, NOx 120
 • Svaveldioxider, SOx 30
 • Flyktiga organiska ämnen, VOC 50
 • Metan, CH4 13
 • Stoft 30
 • Damm 3
 • Metaller 0,1
 • Utsläpp till mark, g/dörr
 • Slagg och aska 140
 • Träspill och spillbark 110
 • Industriavfall 310
 • Gruv- och mineralavfall 1600
 • Farligt avfall 5
 • Spillolja 3
 • Övrigt avfall 1300
 • Resusrsuttag g/dörr
 • Furuvirke (torrsubstans) 34
 • Poppel 8
 • Iroko-trä 2
 • Kol 0,8
 • Olja 3
 • Naturgas 0,3
 • Järnmalm 3  
 • Utsläpp till vatten, g/dörr
 • BOD¹ 7
 • COD² 26
 • N-tot(kväve) <0,1
 • P-tot(fosfor) <0,1
 • Lösta föreningar 1
 • Suspenderande ämnen 5
 • Metaller 0,1 
        1) biokemisk syreförbrukning
        2) kemisk syreförbrukning
 • Energianvändning, MJ/dörr
 • Förnyelsebart bränsle 39%
 • Biobränsle 135
 • Icke förnyelsebart bränsle 37%
 • Bensin 6
 • Diesel 65
 • Olja 30
 • Naturgas 15
 • Gasol 10
 • Kol 20
 • Elektricitet 24%
 • Elektricitet 80